Virus Corona: Số người chết và nhiễm bệnh tăng mạnh, nâng mức nguy hiểm toàn cầu