Bóng đá Việt Nam: những tín hiệu không vui ngày đầu năm